Lịch âm năm 2036

lịch âm 2036

lịch 2036

lịch âm dương 2036

lịch tết 2036

lịch âm hôm nay

Lịch âm tháng 1 năm 2036

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
4/12
Đinh Mão
2
5
Mậu Thìn
3
6
Kỷ Tỵ
4
7
Canh Ngọ
5
8
Tân Mùi
6
9
Nhâm Thân
7
10
Quý Dậu
8
11
Giáp Tuất
9
12
Ất Hợi
10
13
Bính Tý
11
14
Đinh Sửu
12
15
Mậu Dần
13
16
Kỷ Mão
14
17
Canh Thìn
15
18
Tân Tỵ
16
19
Nhâm Ngọ
17
20
Quý Mùi
18
21
Giáp Thân
19
22
Ất Dậu
20
23
Bính Tuất
21
24
Đinh Hợi
22
25
Mậu Tý
23
26
Kỷ Sửu
24
27
Canh Dần
25
28
Tân Mão
26
29
Nhâm Thìn
27
30
Quý Tỵ
28
1/1
Giáp Ngọ
29
2
Ất Mùi
30
3
Bính Thân
31
4
Đinh Dậu

Lịch âm tháng 2 năm 2036

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
5/1
Mậu Tuất
2
6
Kỷ Hợi
3
7
Canh Tý
4
8
Tân Sửu
5
9
Nhâm Dần
6
10
Quý Mão
7
11
Giáp Thìn
8
12
Ất Tỵ
9
13
Bính Ngọ
10
14
Đinh Mùi
11
15
Mậu Thân
12
16
Kỷ Dậu
13
17
Canh Tuất
14
18
Tân Hợi
15
19
Nhâm Tý
16
20
Quý Sửu
17
21
Giáp Dần
18
22
Ất Mão
19
23
Bính Thìn
20
24
Đinh Tỵ
21
25
Mậu Ngọ
22
26
Kỷ Mùi
23
27
Canh Thân
24
28
Tân Dậu
25
29
Nhâm Tuất
26
30
Quý Hợi
27
1/2
Giáp Tý
28
2
Ất Sửu
29
3
Bính Dần

Lịch âm tháng 3 năm 2036

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
4/2
Đinh Mão
2
5
Mậu Thìn
3
6
Kỷ Tỵ
4
7
Canh Ngọ
5
8
Tân Mùi
6
9
Nhâm Thân
7
10
Quý Dậu
8
11
Giáp Tuất
9
12
Ất Hợi
10
13
Bính Tý
11
14
Đinh Sửu
12
15
Mậu Dần
13
16
Kỷ Mão
14
17
Canh Thìn
15
18
Tân Tỵ
16
19
Nhâm Ngọ
17
20
Quý Mùi
18
21
Giáp Thân
19
22
Ất Dậu
20
23
Bính Tuất
21
24
Đinh Hợi
22
25
Mậu Tý
23
26
Kỷ Sửu
24
27
Canh Dần
25
28
Tân Mão
26
29
Nhâm Thìn
27
30
Quý Tỵ
28
1/3
Giáp Ngọ
29
2
Ất Mùi
30
3
Bính Thân
31
4
Đinh Dậu

Lịch âm tháng 4 năm 2036

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
5/3
Mậu Tuất
2
6
Kỷ Hợi
3
7
Canh Tý
4
8
Tân Sửu
5
9
Nhâm Dần
6
10
Quý Mão
7
11
Giáp Thìn
8
12
Ất Tỵ
9
13
Bính Ngọ
10
14
Đinh Mùi
11
15
Mậu Thân
12
16
Kỷ Dậu
13
17
Canh Tuất
14
18
Tân Hợi
15
19
Nhâm Tý
16
20
Quý Sửu
17
21
Giáp Dần
18
22
Ất Mão
19
23
Bính Thìn
20
24
Đinh Tỵ
21
25
Mậu Ngọ
22
26
Kỷ Mùi
23
27
Canh Thân
24
28
Tân Dậu
25
29
Nhâm Tuất
26
1/4
Quý Hợi
27
2
Giáp Tý
28
3
Ất Sửu
29
4
Bính Dần
30
5
Đinh Mão

Lịch âm tháng 5 năm 2036

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
6/4
Mậu Thìn
2
7
Kỷ Tỵ
3
8
Canh Ngọ
4
9
Tân Mùi
5
10
Nhâm Thân
6
11
Quý Dậu
7
12
Giáp Tuất
8
13
Ất Hợi
9
14
Bính Tý
10
15
Đinh Sửu
11
16
Mậu Dần
12
17
Kỷ Mão
13
18
Canh Thìn
14
19
Tân Tỵ
15
20
Nhâm Ngọ
16
21
Quý Mùi
17
22
Giáp Thân
18
23
Ất Dậu
19
24
Bính Tuất
20
25
Đinh Hợi
21
26
Mậu Tý
22
27
Kỷ Sửu
23
28
Canh Dần
24
29
Tân Mão
25
30
Nhâm Thìn
26
1/5
Quý Tỵ
27
2
Giáp Ngọ
28
3
Ất Mùi
29
4
Bính Thân
30
5
Đinh Dậu
31
6
Mậu Tuất

Lịch âm tháng 6 năm 2036

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
7/5
Kỷ Hợi
2
8
Canh Tý
3
9
Tân Sửu
4
10
Nhâm Dần
5
11
Quý Mão
6
12
Giáp Thìn
7
13
Ất Tỵ
8
14
Bính Ngọ
9
15
Đinh Mùi
10
16
Mậu Thân
11
17
Kỷ Dậu
12
18
Canh Tuất
13
19
Tân Hợi
14
20
Nhâm Tý
15
21
Quý Sửu
16
22
Giáp Dần
17
23
Ất Mão
18
24
Bính Thìn
19
25
Đinh Tỵ
20
26
Mậu Ngọ
21
27
Kỷ Mùi
22
28
Canh Thân
23
29
Tân Dậu
24
1/6
Nhâm Tuất
25
2
Quý Hợi
26
3
Giáp Tý
27
4
Ất Sửu
28
5
Bính Dần
29
6
Đinh Mão
30
7
Mậu Thìn

Lịch âm tháng 7 năm 2036

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
8/6
Kỷ Tỵ
2
9
Canh Ngọ
3
10
Tân Mùi
4
11
Nhâm Thân
5
12
Quý Dậu
6
13
Giáp Tuất
7
14
Ất Hợi
8
15
Bính Tý
9
16
Đinh Sửu
10
17
Mậu Dần
11
18
Kỷ Mão
12
19
Canh Thìn
13
20
Tân Tỵ
14
21
Nhâm Ngọ
15
22
Quý Mùi
16
23
Giáp Thân
17
24
Ất Dậu
18
25
Bính Tuất
19
26
Đinh Hợi
20
27
Mậu Tý
21
28
Kỷ Sửu
22
29
Canh Dần
23
1/6
Tân Mão
24
2
Nhâm Thìn
25
3
Quý Tỵ
26
4
Giáp Ngọ
27
5
Ất Mùi
28
6
Bính Thân
29
7
Đinh Dậu
30
8
Mậu Tuất
31
9
Kỷ Hợi

Lịch âm tháng 8 năm 2036

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
10/6
Canh Tý
2
11
Tân Sửu
3
12
Nhâm Dần
4
13
Quý Mão
5
14
Giáp Thìn
6
15
Ất Tỵ
7
16
Bính Ngọ
8
17
Đinh Mùi
9
18
Mậu Thân
10
19
Kỷ Dậu
11
20
Canh Tuất
12
21
Tân Hợi
13
22
Nhâm Tý
14
23
Quý Sửu
15
24
Giáp Dần
16
25
Ất Mão
17
26
Bính Thìn
18
27
Đinh Tỵ
19
28
Mậu Ngọ
20
29
Kỷ Mùi
21
30
Canh Thân
22
1/7
Tân Dậu
23
2
Nhâm Tuất
24
3
Quý Hợi
25
4
Giáp Tý
26
5
Ất Sửu
27
6
Bính Dần
28
7
Đinh Mão
29
8
Mậu Thìn
30
9
Kỷ Tỵ
31
10
Canh Ngọ

Lịch âm tháng 9 năm 2036

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
11/7
Tân Mùi
2
12
Nhâm Thân
3
13
Quý Dậu
4
14
Giáp Tuất
5
15
Ất Hợi
6
16
Bính Tý
7
17
Đinh Sửu
8
18
Mậu Dần
9
19
Kỷ Mão
10
20
Canh Thìn
11
21
Tân Tỵ
12
22
Nhâm Ngọ
13
23
Quý Mùi
14
24
Giáp Thân
15
25
Ất Dậu
16
26
Bính Tuất
17
27
Đinh Hợi
18
28
Mậu Tý
19
29
Kỷ Sửu
20
1/8
Canh Dần
21
2
Tân Mão
22
3
Nhâm Thìn
23
4
Quý Tỵ
24
5
Giáp Ngọ
25
6
Ất Mùi
26
7
Bính Thân
27
8
Đinh Dậu
28
9
Mậu Tuất
29
10
Kỷ Hợi
30
11
Canh Tý

Lịch âm tháng 10 năm 2036

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
12/8
Tân Sửu
2
13
Nhâm Dần
3
14
Quý Mão
4
15
Giáp Thìn
5
16
Ất Tỵ
6
17
Bính Ngọ
7
18
Đinh Mùi
8
19
Mậu Thân
9
20
Kỷ Dậu
10
21
Canh Tuất
11
22
Tân Hợi
12
23
Nhâm Tý
13
24
Quý Sửu
14
25
Giáp Dần
15
26
Ất Mão
16
27
Bính Thìn
17
28
Đinh Tỵ
18
29
Mậu Ngọ
19
1/9
Kỷ Mùi
20
2
Canh Thân
21
3
Tân Dậu
22
4
Nhâm Tuất
23
5
Quý Hợi
24
6
Giáp Tý
25
7
Ất Sửu
26
8
Bính Dần
27
9
Đinh Mão
28
10
Mậu Thìn
29
11
Kỷ Tỵ
30
12
Canh Ngọ
31
13
Tân Mùi

Lịch âm tháng 11 năm 2036

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
14/9
Nhâm Thân
2
15
Quý Dậu
3
16
Giáp Tuất
4
17
Ất Hợi
5
18
Bính Tý
6
19
Đinh Sửu
7
20
Mậu Dần
8
21
Kỷ Mão
9
22
Canh Thìn
10
23
Tân Tỵ
11
24
Nhâm Ngọ
12
25
Quý Mùi
13
26
Giáp Thân
14
27
Ất Dậu
15
28
Bính Tuất
16
29
Đinh Hợi
17
30
Mậu Tý
18
1/10
Kỷ Sửu
19
2
Canh Dần
20
3
Tân Mão
21
4
Nhâm Thìn
22
5
Quý Tỵ
23
6
Giáp Ngọ
24
7
Ất Mùi
25
8
Bính Thân
26
9
Đinh Dậu
27
10
Mậu Tuất
28
11
Kỷ Hợi
29
12
Canh Tý
30
13
Tân Sửu

Lịch âm tháng 12 năm 2036

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
14/10
Nhâm Dần
2
15
Quý Mão
3
16
Giáp Thìn
4
17
Ất Tỵ
5
18
Bính Ngọ
6
19
Đinh Mùi
7
20
Mậu Thân
8
21
Kỷ Dậu
9
22
Canh Tuất
10
23
Tân Hợi
11
24
Nhâm Tý
12
25
Quý Sửu
13
26
Giáp Dần
14
27
Ất Mão
15
28
Bính Thìn
16
29
Đinh Tỵ
17
1/11
Mậu Ngọ
18
2
Kỷ Mùi
19
3
Canh Thân
20
4
Tân Dậu
21
5
Nhâm Tuất
22
6
Quý Hợi
23
7
Giáp Tý
24
8
Ất Sửu
25
9
Bính Dần
26
10
Đinh Mão
27
11
Mậu Thìn
28
12
Kỷ Tỵ
29
13
Canh Ngọ
30
14
Tân Mùi
31
15
Nhâm Thân
Ngày hoàng đạo (Tốt)
Ngày hắc đạo (Xấu)

SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG NĂM 2036

Ngày lễ dương lịch năm 2036

Dương lịch Âm lịch Tên ngày
4/12/2035
Tết Dương lịch
12/12/2035
Ngày Học sinh - Sinh viên Việt Nam
7/1/2036
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
18/1/2036
Ngày lễ tình nhân (Valentine)
1/2/2036
Ngày thầy thuốc Việt Nam
11/2/2036
Ngày Quốc tế Phụ nữ
23/2/2036
Ngày Quốc Tế hạnh phúc
25/2/2036
Ngày Nước sạch Thế giới
29/2/2036
Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
30/2/2036
Ngày Thể Thao Việt Nam
5/3/2036
Ngày Cá tháng Tư
9/3/2036
Tết Thanh minh
26/3/2036
Ngày Trái đất
5/4/2036
Ngày giải phóng miền Nam
6/4/2036
Ngày Quốc tế Lao động
12/4/2036
Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ
18/4/2036
Ngày của mẹ
24/4/2036
Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh
7/5/2036
Ngày Quốc tế thiếu nhi
23/5/2036
Ngày của cha
27/5/2036
Ngày báo chí Việt Nam
5/6/2036
Ngày gia đình Việt Nam
18/6/2036
Ngày dân số thế giới
5/6/2036
Ngày Thương binh liệt sĩ
6/6/2036
Ngày thành lập công đoàn Việt Nam
28/6/2036
Ngày tổng khởi nghĩa
12/7/2036
Ngày Quốc Khánh
20/7/2036
Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
12/8/2036
Ngày quốc tế người cao tuổi
21/8/2036
Ngày giải phóng thủ đô
24/8/2036
Ngày doanh nhân Việt Nam
2/9/2036
Ngày Phụ nữ Việt Nam
13/9/2036
Ngày Hallowen
22/9/2036
Ngày pháp luật Việt Nam
3/10/2036
Ngày Nhà giáo Việt Nam
6/10/2036
Ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam
14/10/2036
Ngày thế giới phòng chống AIDS
3/11/2036
Ngày toàn quốc kháng chiến
6/11/2036
Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam
8/11/2036
Lễ Giáng sinh

Ngày lễ âm lịch năm 2036

Dương lịch Âm lịch Tên ngày
1/1/2036
Tết Nguyên Đán
13/1/2036
Hội Lim (Tiên Du - Bắc Ninh)
15/1/2036
Tết Nguyên tiêu
2/2/2036
Lễ hội Chùa Trầm
15/2/2036
Lễ hội Tây Thiên
19/2/2036
Lễ hội Quan Thế Âm (Đà Nẵng)
10/3/2036
Giỗ tổ Hùng Vương
3/3/2036
Tết Hàn thực
14/4/2036
Tết Dân tộc Khmer
15/4/2036
Lễ Phật Đản
5/5/2036
Tết Đoan Ngọ
3/6/2036
Lễ hội đình Châu Phú (An Giang)
4/6/2036
Lễ hội cúng biển Mỹ Long (Trà Vinh)
8/6/2036
Lễ hội đình – đền Chèm (Hà Nội)
9/6/2036
Hội chùa Hàm Long (Hà Nội)
23/6/2036
Lễ hội đình Trà Cổ (Quảng Ninh)
10/6/2036
Hội kéo ngựa gỗ (Hải Phòng)
15/7/2036
Vu Lan
1/8/2036
Tết Katê
15/8/2036
Tết Trung Thu
9/9/2036
Tết Trùng Cửu
10/10/2036
Tết Trùng Thập
15/11/2036
Hội Đình Phường Bông (Nam Định)
25/11/2036
Hội Vân Lệ (Thanh Hóa)
23/12/2036
Ông Táo chầu trời
Chia sẻ ngay
junubtech highmarkuganda jsbestfashion demnewbeats theimageofficiaL cLickandpush kubraLice raumwerkconcept asineLLa-training strawberrythemes somewherepostcuLture bigsundispLays tweetsfromtahrirLive ispartasporLisesi goffinet-carburants eLements-siLveroutes wearecounterfeit champ-de-courses oasis-berLin kafaftagg barkerpubLicity youLaff mynewmachine videoappstore workstationusers