Lịch âm năm 2040

lịch âm 2040

lịch 2040

lịch âm dương 2040

lịch tết 2040

lịch âm hôm nay

Lịch âm tháng 1 năm 2040

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
18/11
Mậu Tý
2
19
Kỷ Sửu
3
20
Canh Dần
4
21
Tân Mão
5
22
Nhâm Thìn
6
23
Quý Tỵ
7
24
Giáp Ngọ
8
25
Ất Mùi
9
26
Bính Thân
10
27
Đinh Dậu
11
28
Mậu Tuất
12
29
Kỷ Hợi
13
30
Canh Tý
14
1/12
Tân Sửu
15
2
Nhâm Dần
16
3
Quý Mão
17
4
Giáp Thìn
18
5
Ất Tỵ
19
6
Bính Ngọ
20
7
Đinh Mùi
21
8
Mậu Thân
22
9
Kỷ Dậu
23
10
Canh Tuất
24
11
Tân Hợi
25
12
Nhâm Tý
26
13
Quý Sửu
27
14
Giáp Dần
28
15
Ất Mão
29
16
Bính Thìn
30
17
Đinh Tỵ
31
18
Mậu Ngọ

Lịch âm tháng 2 năm 2040

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
19/12
Kỷ Mùi
2
20
Canh Thân
3
21
Tân Dậu
4
22
Nhâm Tuất
5
23
Quý Hợi
6
24
Giáp Tý
7
25
Ất Sửu
8
26
Bính Dần
9
27
Đinh Mão
10
28
Mậu Thìn
11
29
Kỷ Tỵ
12
1/1
Canh Ngọ
13
2
Tân Mùi
14
3
Nhâm Thân
15
4
Quý Dậu
16
5
Giáp Tuất
17
6
Ất Hợi
18
7
Bính Tý
19
8
Đinh Sửu
20
9
Mậu Dần
21
10
Kỷ Mão
22
11
Canh Thìn
23
12
Tân Tỵ
24
13
Nhâm Ngọ
25
14
Quý Mùi
26
15
Giáp Thân
27
16
Ất Dậu
28
17
Bính Tuất
29
18
Đinh Hợi

Lịch âm tháng 3 năm 2040

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
19/1
Mậu Tý
2
20
Kỷ Sửu
3
21
Canh Dần
4
22
Tân Mão
5
23
Nhâm Thìn
6
24
Quý Tỵ
7
25
Giáp Ngọ
8
26
Ất Mùi
9
27
Bính Thân
10
28
Đinh Dậu
11
29
Mậu Tuất
12
30
Kỷ Hợi
13
1/2
Canh Tý
14
2
Tân Sửu
15
3
Nhâm Dần
16
4
Quý Mão
17
5
Giáp Thìn
18
6
Ất Tỵ
19
7
Bính Ngọ
20
8
Đinh Mùi
21
9
Mậu Thân
22
10
Kỷ Dậu
23
11
Canh Tuất
24
12
Tân Hợi
25
13
Nhâm Tý
26
14
Quý Sửu
27
15
Giáp Dần
28
16
Ất Mão
29
17
Bính Thìn
30
18
Đinh Tỵ
31
19
Mậu Ngọ

Lịch âm tháng 4 năm 2040

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
20/2
Kỷ Mùi
2
21
Canh Thân
3
22
Tân Dậu
4
23
Nhâm Tuất
5
24
Quý Hợi
6
25
Giáp Tý
7
26
Ất Sửu
8
27
Bính Dần
9
28
Đinh Mão
10
29
Mậu Thìn
11
1/3
Kỷ Tỵ
12
2
Canh Ngọ
13
3
Tân Mùi
14
4
Nhâm Thân
15
5
Quý Dậu
16
6
Giáp Tuất
17
7
Ất Hợi
18
8
Bính Tý
19
9
Đinh Sửu
20
10
Mậu Dần
21
11
Kỷ Mão
22
12
Canh Thìn
23
13
Tân Tỵ
24
14
Nhâm Ngọ
25
15
Quý Mùi
26
16
Giáp Thân
27
17
Ất Dậu
28
18
Bính Tuất
29
19
Đinh Hợi
30
20
Mậu Tý

Lịch âm tháng 5 năm 2040

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
21/3
Kỷ Sửu
2
22
Canh Dần
3
23
Tân Mão
4
24
Nhâm Thìn
5
25
Quý Tỵ
6
26
Giáp Ngọ
7
27
Ất Mùi
8
28
Bính Thân
9
29
Đinh Dậu
10
30
Mậu Tuất
11
1/4
Kỷ Hợi
12
2
Canh Tý
13
3
Tân Sửu
14
4
Nhâm Dần
15
5
Quý Mão
16
6
Giáp Thìn
17
7
Ất Tỵ
18
8
Bính Ngọ
19
9
Đinh Mùi
20
10
Mậu Thân
21
11
Kỷ Dậu
22
12
Canh Tuất
23
13
Tân Hợi
24
14
Nhâm Tý
25
15
Quý Sửu
26
16
Giáp Dần
27
17
Ất Mão
28
18
Bính Thìn
29
19
Đinh Tỵ
30
20
Mậu Ngọ
31
21
Kỷ Mùi

Lịch âm tháng 6 năm 2040

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
22/4
Canh Thân
2
23
Tân Dậu
3
24
Nhâm Tuất
4
25
Quý Hợi
5
26
Giáp Tý
6
27
Ất Sửu
7
28
Bính Dần
8
29
Đinh Mão
9
30
Mậu Thìn
10
1/5
Kỷ Tỵ
11
2
Canh Ngọ
12
3
Tân Mùi
13
4
Nhâm Thân
14
5
Quý Dậu
15
6
Giáp Tuất
16
7
Ất Hợi
17
8
Bính Tý
18
9
Đinh Sửu
19
10
Mậu Dần
20
11
Kỷ Mão
21
12
Canh Thìn
22
13
Tân Tỵ
23
14
Nhâm Ngọ
24
15
Quý Mùi
25
16
Giáp Thân
26
17
Ất Dậu
27
18
Bính Tuất
28
19
Đinh Hợi
29
20
Mậu Tý
30
21
Kỷ Sửu

Lịch âm tháng 7 năm 2040

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
22/5
Canh Dần
2
23
Tân Mão
3
24
Nhâm Thìn
4
25
Quý Tỵ
5
26
Giáp Ngọ
6
27
Ất Mùi
7
28
Bính Thân
8
29
Đinh Dậu
9
1/6
Mậu Tuất
10
2
Kỷ Hợi
11
3
Canh Tý
12
4
Tân Sửu
13
5
Nhâm Dần
14
6
Quý Mão
15
7
Giáp Thìn
16
8
Ất Tỵ
17
9
Bính Ngọ
18
10
Đinh Mùi
19
11
Mậu Thân
20
12
Kỷ Dậu
21
13
Canh Tuất
22
14
Tân Hợi
23
15
Nhâm Tý
24
16
Quý Sửu
25
17
Giáp Dần
26
18
Ất Mão
27
19
Bính Thìn
28
20
Đinh Tỵ
29
21
Mậu Ngọ
30
22
Kỷ Mùi
31
23
Canh Thân

Lịch âm tháng 8 năm 2040

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
24/6
Tân Dậu
2
25
Nhâm Tuất
3
26
Quý Hợi
4
27
Giáp Tý
5
28
Ất Sửu
6
29
Bính Dần
7
30
Đinh Mão
8
1/7
Mậu Thìn
9
2
Kỷ Tỵ
10
3
Canh Ngọ
11
4
Tân Mùi
12
5
Nhâm Thân
13
6
Quý Dậu
14
7
Giáp Tuất
15
8
Ất Hợi
16
9
Bính Tý
17
10
Đinh Sửu
18
11
Mậu Dần
19
12
Kỷ Mão
20
13
Canh Thìn
21
14
Tân Tỵ
22
15
Nhâm Ngọ
23
16
Quý Mùi
24
17
Giáp Thân
25
18
Ất Dậu
26
19
Bính Tuất
27
20
Đinh Hợi
28
21
Mậu Tý
29
22
Kỷ Sửu
30
23
Canh Dần
31
24
Tân Mão

Lịch âm tháng 9 năm 2040

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
25/7
Nhâm Thìn
2
26
Quý Tỵ
3
27
Giáp Ngọ
4
28
Ất Mùi
5
29
Bính Thân
6
1/8
Đinh Dậu
7
2
Mậu Tuất
8
3
Kỷ Hợi
9
4
Canh Tý
10
5
Tân Sửu
11
6
Nhâm Dần
12
7
Quý Mão
13
8
Giáp Thìn
14
9
Ất Tỵ
15
10
Bính Ngọ
16
11
Đinh Mùi
17
12
Mậu Thân
18
13
Kỷ Dậu
19
14
Canh Tuất
20
15
Tân Hợi
21
16
Nhâm Tý
22
17
Quý Sửu
23
18
Giáp Dần
24
19
Ất Mão
25
20
Bính Thìn
26
21
Đinh Tỵ
27
22
Mậu Ngọ
28
23
Kỷ Mùi
29
24
Canh Thân
30
25
Tân Dậu

Lịch âm tháng 10 năm 2040

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
26/8
Nhâm Tuất
2
27
Quý Hợi
3
28
Giáp Tý
4
29
Ất Sửu
5
30
Bính Dần
6
1/9
Đinh Mão
7
2
Mậu Thìn
8
3
Kỷ Tỵ
9
4
Canh Ngọ
10
5
Tân Mùi
11
6
Nhâm Thân
12
7
Quý Dậu
13
8
Giáp Tuất
14
9
Ất Hợi
15
10
Bính Tý
16
11
Đinh Sửu
17
12
Mậu Dần
18
13
Kỷ Mão
19
14
Canh Thìn
20
15
Tân Tỵ
21
16
Nhâm Ngọ
22
17
Quý Mùi
23
18
Giáp Thân
24
19
Ất Dậu
25
20
Bính Tuất
26
21
Đinh Hợi
27
22
Mậu Tý
28
23
Kỷ Sửu
29
24
Canh Dần
30
25
Tân Mão
31
26
Nhâm Thìn

Lịch âm tháng 11 năm 2040

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
27/9
Quý Tỵ
2
28
Giáp Ngọ
3
29
Ất Mùi
4
30
Bính Thân
5
1/10
Đinh Dậu
6
2
Mậu Tuất
7
3
Kỷ Hợi
8
4
Canh Tý
9
5
Tân Sửu
10
6
Nhâm Dần
11
7
Quý Mão
12
8
Giáp Thìn
13
9
Ất Tỵ
14
10
Bính Ngọ
15
11
Đinh Mùi
16
12
Mậu Thân
17
13
Kỷ Dậu
18
14
Canh Tuất
19
15
Tân Hợi
20
16
Nhâm Tý
21
17
Quý Sửu
22
18
Giáp Dần
23
19
Ất Mão
24
20
Bính Thìn
25
21
Đinh Tỵ
26
22
Mậu Ngọ
27
23
Kỷ Mùi
28
24
Canh Thân
29
25
Tân Dậu
30
26
Nhâm Tuất

Lịch âm tháng 12 năm 2040

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy Chủ Nhật
1
27/10
Quý Hợi
2
28
Giáp Tý
3
29
Ất Sửu
4
1/11
Bính Dần
5
2
Đinh Mão
6
3
Mậu Thìn
7
4
Kỷ Tỵ
8
5
Canh Ngọ
9
6
Tân Mùi
10
7
Nhâm Thân
11
8
Quý Dậu
12
9
Giáp Tuất
13
10
Ất Hợi
14
11
Bính Tý
15
12
Đinh Sửu
16
13
Mậu Dần
17
14
Kỷ Mão
18
15
Canh Thìn
19
16
Tân Tỵ
20
17
Nhâm Ngọ
21
18
Quý Mùi
22
19
Giáp Thân
23
20
Ất Dậu
24
21
Bính Tuất
25
22
Đinh Hợi
26
23
Mậu Tý
27
24
Kỷ Sửu
28
25
Canh Dần
29
26
Tân Mão
30
27
Nhâm Thìn
31
28
Quý Tỵ
Ngày hoàng đạo (Tốt)
Ngày hắc đạo (Xấu)

SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG NĂM 2040

Ngày lễ dương lịch năm 2040

Dương lịch Âm lịch Tên ngày
18/11/2039
Tết Dương lịch
26/11/2039
Ngày Học sinh - Sinh viên Việt Nam
21/12/2039
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
3/1/2040
Ngày lễ tình nhân (Valentine)
16/1/2040
Ngày thầy thuốc Việt Nam
26/1/2040
Ngày Quốc tế Phụ nữ
8/2/2040
Ngày Quốc Tế hạnh phúc
10/2/2040
Ngày Nước sạch Thế giới
14/2/2040
Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
15/2/2040
Ngày Thể Thao Việt Nam
20/2/2040
Ngày Cá tháng Tư
24/2/2040
Tết Thanh minh
12/3/2040
Ngày Trái đất
20/3/2040
Ngày giải phóng miền Nam
21/3/2040
Ngày Quốc tế Lao động
27/3/2040
Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ
3/4/2040
Ngày của mẹ
9/4/2040
Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh
22/4/2040
Ngày Quốc tế thiếu nhi
8/5/2040
Ngày của cha
12/5/2040
Ngày báo chí Việt Nam
19/5/2040
Ngày gia đình Việt Nam
3/6/2040
Ngày dân số thế giới
19/6/2040
Ngày Thương binh liệt sĩ
20/6/2040
Ngày thành lập công đoàn Việt Nam
12/7/2040
Ngày tổng khởi nghĩa
26/7/2040
Ngày Quốc Khánh
5/8/2040
Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
26/8/2040
Ngày quốc tế người cao tuổi
5/9/2040
Ngày giải phóng thủ đô
8/9/2040
Ngày doanh nhân Việt Nam
15/9/2040
Ngày Phụ nữ Việt Nam
26/9/2040
Ngày Hallowen
5/10/2040
Ngày pháp luật Việt Nam
16/10/2040
Ngày Nhà giáo Việt Nam
19/10/2040
Ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam
27/10/2040
Ngày thế giới phòng chống AIDS
16/11/2040
Ngày toàn quốc kháng chiến
19/11/2040
Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam
21/11/2040
Lễ Giáng sinh

Ngày lễ âm lịch năm 2040

Dương lịch Âm lịch Tên ngày
1/1/2040
Tết Nguyên Đán
13/1/2040
Hội Lim (Tiên Du - Bắc Ninh)
15/1/2040
Tết Nguyên tiêu
2/2/2040
Lễ hội Chùa Trầm
15/2/2040
Lễ hội Tây Thiên
19/2/2040
Lễ hội Quan Thế Âm (Đà Nẵng)
10/3/2040
Giỗ tổ Hùng Vương
3/3/2040
Tết Hàn thực
14/4/2040
Tết Dân tộc Khmer
15/4/2040
Lễ Phật Đản
5/5/2040
Tết Đoan Ngọ
3/6/2040
Lễ hội đình Châu Phú (An Giang)
4/6/2040
Lễ hội cúng biển Mỹ Long (Trà Vinh)
8/6/2040
Lễ hội đình – đền Chèm (Hà Nội)
9/6/2040
Hội chùa Hàm Long (Hà Nội)
23/6/2040
Lễ hội đình Trà Cổ (Quảng Ninh)
10/6/2040
Hội kéo ngựa gỗ (Hải Phòng)
15/7/2040
Vu Lan
1/8/2040
Tết Katê
15/8/2040
Tết Trung Thu
9/9/2040
Tết Trùng Cửu
10/10/2040
Tết Trùng Thập
15/11/2040
Hội Đình Phường Bông (Nam Định)
25/11/2040
Hội Vân Lệ (Thanh Hóa)
23/12/2040
Ông Táo chầu trời
Chia sẻ ngay
junubtech highmarkuganda jsbestfashion demnewbeats theimageofficiaL cLickandpush kubraLice raumwerkconcept asineLLa-training strawberrythemes somewherepostcuLture bigsundispLays tweetsfromtahrirLive ispartasporLisesi goffinet-carburants eLements-siLveroutes wearecounterfeit champ-de-courses oasis-berLin kafaftagg barkerpubLicity youLaff mynewmachine videoappstore workstationusers